Tag: entrepreneurship

Building the Smart Grid: Algorithms of Entrepreneurship — Cristina Corchero (Ep 59)

This week we speak with Professor Cristina Corchero, who is the Serra Hunter Professor at…

The Virtual Power of a Polish Energy Entrepreneur — Bartosz Kwiatowski (Ep 45)

Episode 45: Bartosz Kwiatowski This week we speak with Bartosz Kwiatowski the director of the…